OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tento dokument informuje o zpracování osobních údajů Provozovatelem při poskytování Služby, jak jsou definovány ve smluvních podmínkách, tj.:

Provozovatel: CRG Czech-kart s.r.o., IČ 01575074, Rokycanova 781/15, Nové Sady, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 56167 (dále také jen „Provozovatel“)

 

Služba: internetová inzerce zveřejňovaná na internetových stránkách http://www.byznysnaprodej.cz se zaměřením na nabídky převodu obchodních závodů, obchodních korporací nebo jiných souborů věci sloužících k podnikání (dále také jen „Služba“)

 

Inzerent: Zájemce o využití Služby a inzerci na Portálu Provozovatele (dále také jen „Inzerent“)

 

Kontaktní email Provozovatele pro námitky proti zpracování osobních údajů, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jiné požadavky či dotazy subjektů údajů: info@byznysnaprodej.cz.

 

Provozovatel vystupuje při poskytování Služby vůči Inzerentům jako správce osobních údajů, tzn. že rozhoduje o tom, jaké osobní údaje shromáždí, k jakým účelům a jakými prostředky a je odpovědný za jejich řádné zpracování.

 

Provozovatel zpracovává pouze osobní údaje Inzerentů, které tito poskytnout Provozovateli při objednání služby nebo v rámci související komunikace za účelem realizace Služby. Takto jsou zpracovávány tyto osobní údaje: identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště nebo kontaktní adresa, emailová adresa, telefonní číslo, firma, sídlo, identifikační číslo – IČ, daňové identifikační číslo - DIČ), případně též upřesňující informace jako preferovaný typ zájemce neboli druhé smluvní strany pro realizaci inzerovaného obchodu, preferovaný typ společnosti, závodu apod. v případě inzerce poptávky, preferovaný typ podnikání, preferovaná lokalita podnikání, podnikatelské zkušenosti nebo majetkové poměry inzerované společnosti či závodu.

 

Provozovatel zpracovává i osobní údaje získané od Inzerentů a jiných návštěvníků internetových stránek http://www.byznysnaprodej.cz a tam dostupných aplikací a formulářů. Jedná se o tzv. soubory cookies.

 

Poskytování osobních údajů při zájmu Službu nebo využívání Služby je zcela dobrovolné, nicméně v případě jejich neposkytnutí, nemusí být Služba úspěšně poskytnutá, resp. nemusí vůbec dojít k jejímu poskytnutí.

 

Osobní údaje Provozovatel zpracovává za účelem realizace smluvního vztahu s Inzerentem, srozumitelného a efektivního poskytnutí Služby, tj. zveřejnění inzerce v podobě, která je způsobilá oslovit možné zájemce, dostát svému legitimnímu účelu a naplnit tak očekávání Inzerenta, dodatečné vyhledávání zájemců, závodů, obchodních společností nebo jiných věci sloužících k podnikání dle předmětu podnikání Inzerenta nebo dle jiných jeho preferencích, které Inzerent sdělí Provozovateli při objednávání nebo realizaci Služby, tj. i doporučení vhodných obchodních případů pro Inzerenta.

 

Provozovatel Službu neustále vyvíjí a zlepšuje ve snaze o dosažení nejlepších výsledků v zájmu Inzerentů a realizaci jimi nabízených či poptávaných obchodních transakcí. Za tímto účelem zpracováváme informace o využívání Služby a údaje získané při návštěvě internetových stránek http://www.byznysnaprodej.cz.

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je tedy jednak plnění smlouvy s Inzerentem, tj. řádné poskytování Služby, jednak ochrana oprávněných zájmů Provozovatele, tj. výkon, vymáhání, obhajoba nebo ochrana svých práv a oprávněných zájmů. Zpracované osobní údaje tak mohou být v zájmu Provozovatele použity i ve sporu s Inzerentem nebo jinou osobou, která vůči Provozovateli uplatňuje sporné právo v souvislosti s poskytováním Služby, a mohou být rovněž použity při plnění povinností nebo výkonu práv vůči orgánům veřejné moci.

 

Osobní údaje Provozovatel zpracovává manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech při dodržování stanovených bezpečnostních a procedurálních opatření. Všichni pracovníci, kteří přicházejí do styku s osobními údaji jsou řádně proškoleni a zavázáni k zákonnému nakládání se zpracovávanými osobními údaji.

 

Pokud Provozovatel zpracovávané osobní údaje shromažďuje nebo zpracovává do databáze, pak tak činí výlučně pro své užití v souvislosti s poskytováním Služby.

 

Provozovatel zpracovává a uchovává identifikační a kontaktní údaje, informace o využívání Služby a údaje nutné ke zpracování smluv a fakturace po dobu, po kterou trvá právní důvod jejich zpracování, tj. po dobu trvání předmětného smluvního vztahu a uplynutí příslušné promlčecí doby (zpravidla tříleté) vztahující se k právům vyplývajícím z tohoto právního vztahu či souvisejícím s tímto právním vztahem. Ostatní osobní údaje, tj. údaje týkající se inzerované nabídky nebo poptávky a údaje o souvisejících obchodních preferencích Provozovatel zpracovává a uchovává po dobu tří let od zániku smluvního vztahu s Inzerentem, pokud Inzerent neurčí nebo neodsouhlasí lhůtu jinou, nejméně však po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu.

 

Objednáním Služby (inzerce) Inzerent uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a po výše uvedenou dobu. Tento svůj souhlas Inzerent potvrzuje samostatným a od ostatních prohlášení nebo skutečností odlišitelným jednáním, zejména prostředky elektronické komunikace samostatně učiněným potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů. Inzerent může tento souhlas kdykoli odvolat; tím není dotčeno zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy a ochranu práv nebo oprávněných zájmů Provozovatele, tj. zpracování osobních údajů i z jiného právního důvodu, než je souhlas.

 

Za účelem zlepšení vyhodnocení fungování Služby a internetových stránek a nastavení některých funkcionalit používá Provozovatel na svých internetových stránkách soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači uživatele. Cookies umožňují odlišit jednotlivé návštěvníky internetových stránek a personalizovat tak jejich obsah, umožňuji také provádění statistických analýz v souvislosti s návštěvou internetových stránek. Tyto informace Provozovatel zpracovává jen po dobu trvání oprávněných zájmů na tomto zpracování. Ukládání souborů cookies může Inzerent nebo jiný uživatel ve svém internetovém prohlížeči kdykoli vyloučit.

 

Osobami odlišnými od Provozovatele, které přichází do styku se zpracovávanými osobními údaji jsou zejména i) provozovatelé vzdálených tzv. cloud serverů, na kterých jsou uložena data obsahující osobní údaje; ii) poskytovatelé IT služeb a tvůrci softwarových produktů, které Provozovatel využívá při své činnosti zejména při provádění údržby a změn v elektronických systémech a aplikacích; iii) právní, daňoví a účetní poradci, při poskytování svých služeb (zejména vedení účetnictví a právní služby). Tyto osoby jsou vždy zavázány k mlčenlivosti a dalšímu nezbytnému omezení při styku se zpracovávanými osobními údaji.

 

Osobní údaje Inzerentů jsou zpřístupňovány zájemcům o inzerované nabídky nebo poptávky jen v podobě a v rozsahu zadaném nebo jinak odsouhlaseném Inzerentem a tak, aby splnily obvyklý obchodní účel inzerce.

 

Inzerent má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

· Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání lze učinit emailovou zprávo zaslanou na výše uvedenou emailovou adresu Provozovatele.

· Právo na přístup. Inzerent má právo získat od Provozovatele potvrzení o zpracovávání osobních údajů a má právo získat přístup k těmto údajům. Lze tak požádat o poskytnutí informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od samotného žadatele, a době uložení osobních údajů.

· Právo na opravu. Inzerent má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se jej týkají nebo na doplnění neúplných osobních údajů.

· Právo na výmaz. Inzerent má právo na vymazání jeho osobních údajů Provozovatelem, pokud: i) již nejsou potřebné pro shora uvedené účely, pro které byly shromážděné a zpracovávané, ii) Inzerent odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde jsou osobní údaje zpracovávány na základě takového souhlasu a neexistuje jiný právní důvod k jejich zpracování, (iii) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů a bude shledáno, že žádné takové oprávněné zájmy již neexistují, (iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (v) stanoví tak závazný právní předpis.

· Právo na omezení zpracování. Inzerent má právo žádat, aby po omezenou dobu Provozovatel přestal jeho osobní údaje používat, a to v případě že: i) Inzerent se domnívá, že jeho osobní údaje jsou nepřesné, ii) zpracování osobních údajů je protiprávní, ale Inzerent nepožaduje jejich výmaz, toliko omezení jejich zpracování, iii) osobní údaje již Provozovatel nepotřebuje pro výše uvedené účely, ale potřebuje je Inzerent pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv, iv) Inzerent vznesl námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu, že již neexistují na straně Provozovatele oprávněné zájmy pro jejich zpracování. V těchto případech Provozovatel přestane provádět jakékoliv úkony s dotčenými osobními údaji, a to do doby, než budou nepřesné osobní údaje opravené nebo vyjasněna jejich nepřesnost nebo do doby výsledku posouzení námitky proti jejich zpracování.

· Právo vznést námitku proti zpracování. Inzerent má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu Provozovatele. V takovém případě přestane Provozovatel dotčené osobní údaje po obdržení námitky zpracovávat, pokud zde současně nebudou oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování osobních údajů.

· Právo podat stížnost. Inzerent má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to zejména v případě podezření na zpracovávání osobních údajů neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost lze zasílat přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, DS: qkbaa2n

 

 

V Olomouci dne 1. 2. 2021

 

CRG Czech-kart s.r.o.