Obchodní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY INZERCE NA INTERNETOVÉ STRÁNCE

byznysnaprodej.cz

1. Základní údaje a pojmy:

Provozovatel: CRG Czech-kart s.r.o., IČ 01575074, Rokycanova 781/15, Nové Sady, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 56167 (dále také jen „Provozovatel“)

Portál: webová aplikace Provozovatele, která prostřednictvím internetového prohlížeče a internetové adresy http://www.byznysnaprodej.cz zveřejňuje informace, zejména internetovou inzerci zájemců nabízejících prodej nebo jiný převod obchodních závodů, obchodních korporací nebo jiných souborů věci sloužících k podnikání (dále také jen „Portál“)

Služba: internetová inzerce zveřejňovaná na internetových stránkách http://www.byznysnaprodej.cz se zaměřením na nabídky převodu obchodních závodů, obchodních korporací nebo jiných souborů věci sloužících k podnikání (dále také jen „Služba“)

Inzerent: Zájemce o využití Služby a inzerci na Portálu Provozovatele (dále také jen „Inzerent“)

2. Provozovatel provozuje internetovou inzerci na internetové adrese http://www.byznysnaprodej.cz, jejímž prostřednictvím jsou zobrazovány nabídky (inzeráty) převodu obchodních společností nebo jiných majetkových hodnot sloužících k provozování obchodního závodu nebo podnikání.

3. Inzerent zadáním inzerce nebo jakýmkoli jiným předáním údajů nebo podkladů Provozovateli ke zveřejnění nabídky prodeje nebo převodu majetku či jinou žádostí o využití Služby souhlasí s tím, aby se jeho vztah k Provozovateli při poskytování Služby řídil těmito smluvními podmínkami; tím není dotčena aplikace obecně závazných právních předpisů (zejm. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) s tím, že se upřednostní smluvní ujednání stran. Smlouva o inzerci mezi Provozovatelem a Inzerentem je uzavřená okamžikem, kdy Provozovatel potvrdí Inzerentovi přijetí podkladů k inzerci spolu s vyslovením souhlasu se zveřejněním inzerce; přijetí podkladů s výhradou Provozovatele, že tyto nejsou způsobilé k inzerci, nemá účinky uzavření smlouvy o inzerci.

4. Cena Služby je určena dle ceníku zveřejněného na adrese https://www.byznysnaprodej.cz/uvod/cenik. Předáním údajů nebo jiných podkladů Inzerentem Provozovateli vyjadřuje Inzerent svůj souhlas s takto určenou cenou Služby. Není-li v ceníku stanoveno jinak, sjednává se inzerce na období jednoho (1), tří (3) nebo šesti (6) měsíců. Cena Služby za první období poskytování Služby (jeden, tři nebo šest měsíců, případně jiné období dle Ceníku) je splatná nejpozději do 24h od prvního předání (odeslání) podkladů k inzerci Provozovateli. Cena Služby z další (prodloužení) období inzerce je splatná do 24h od objednávky takového prodloužení. Po zaplacení Služby má administrátor 24h na schválení inzerátu. V případě prodlení Inzerenta s úhradou ceny Služby je Provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli a bez nutnosti činění dalších právních jednání vůči Inzerentovi. Provozovatel není povinen Službu poskytnout nebo v poskytování Služby pokračovat před úplným zaplacením ceny. Zahájí-li Provozovatel poskytování Služby Inzerentovi před úplným zaplacením ceny Sužby nebo v poskytování Služby pokračuje, může poskytování Služby až do

úplného zaplacení ceny přerušit nebo Inzerenta vyzvat k okamžitému zaplacení ceny a při prodlení Inzerenta s úhradou ceny od smlouvy odstoupit.

5. Inzerent je povinen v žádosti o inzerci uvést svoji e-mailovou adresu, kterou bude neomezeně používat pro korespondenci s Provozovatelem. Zpráva Provozovatele adresovaná Inzerentovi je doručená Inzerentovi okamžikem jejího dodání do e-mailové schránky s touto e-mailovou adresou Inzerenta. Inzerent je povinen podklady a písemné zprávy doručovat Provozovateli prostřednictvím e-mailu info@byznysnaprodej.cz.

6. Inzeráty na Portál vkládá a zveřejňuje Provozovatel na základě žádosti Inzerenta. Provozovatel je oprávněn zveřejnění inzerátu zcela nebo z části odmítnout, případně zveřejněný inzerát z Portálu zcela nebo zčásti odstranit. Provozovatel tak učiní zejména v případech, kdy se obsah inzerátu příčí právnímu řádu, dobrým mravům, veřejnému pořádku, uznávaným obchodním zvyklostem nebo jiným společensky respektovaným hodnotám, anebo jinak porušuje práva třetích osob. Provozovatel je oprávněn redukovat rozsah inzerovaných dat nebo informací, a to zejména s ohledem na technické možnosti Služby nebo přehlednost a efektivitu inzerovaných (zveřejňovaných) údajů. Pokud Provozovatel omezí Inzerentem požadovaný obsah nebo množství inzerovaných údajů, je povinen Inzerenta o tom vyrozumět a Inzerentovi poskytnout lhůtu k úpravě svého inzerátu nebo jiných požadavků; Inzerent je v takovém případě oprávněn ve lhůtě pro úpravu inzerátu rovněž odstoupit od smlouvy o inzerci. Tímto ujednáním není dotčena výlučná odpovědnost Inzerenta za obsah inzerátu a vlastnosti prodávané věci.

7. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah inzerátů ani za kvalitu či jiné vlastnosti inzerovaných (k prodeji nabízených) věcí. Provozovatel rovněž neodpovídá za osoby reagující na zadanou inzerci, zejména za vážnost jejich projevů vůle, jejich solventnost, skutečný záměr apod.

8. Inzerent je povinen k inzerci použít jen takové materiály (zejména fotografie nebo obrázky), jejichž zveřejněním nebo jiným použitím při inzerci nebudou porušena práva třetích osob.

9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vztah vznikající mezi Inzerentem a zájemcem o inzerovanou věc.

10. Pokud Inzerent předá Provozovateli nebo jinak použije k inzerci podklady či materiály mající povahu autorského díla nebo jiného předmětu zákonem chráněných práv duševního vlastnictví, uděluje tím Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k jejich užití v rozsahu přiměřeném pro poskytnutí Služby, a to na dobu trvání jakéhokoli smluvního vztahu mezi Inzerentem a Provozovatelem, nejméně však na dobu zveřejnění inzerátu.

11. Inzerent je povinen jak vůči Provozovateli, tak i v inzerovaných údajích (zejména v popisu inzerované věci) uvádět jen pravdivé a úplné údaje a nesmí žádné podstatné údaje (údaje způsobilé ovlivnit rozhodování druhé strany) zamlčet.

12. Provozovatel je oprávněn zveřejňované inzeráty zobrazovat řazením do různých skupin nebo kategorií dle svého určení. Za účelem zveřejňování a zobrazování inzerátů je Provozovatel oprávněn upravovat jejich vzhled včetně umístění textu, jeho rozložení, gramatických oprav apod. Provozovatel je rovněž oprávněn k obsahu inzerátu připojovat svoje logo nebo jiné obchodní označení.

13. Provozovatel neodpovídá za případné přerušení poskytování Služby v důsledku technických výpadků či jiných problémů technického charakteru a neodpovídá ani za případnou újmu

vzniklou v důsledku technologických poruch včetně případné ztráty elektronických dat převzatých od Inzerenta.

14. Pro smluvní vztah Provozovatele a Inzerenta je rozhodující znění smluvních podmínek (s ceníkem) účinné ke dni vzniku smlouvy. V případě změny ceníku, technologických změn, změn právní úpravy, modernizace Služby a v dalších případech vyvolávajících rozumnou potřebu změny smluvních podmínek je Provozovatel oprávněn tyto smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Takovou změnu je Provozovatel povinen Inzerentovi oznámit písemně zasáním na e-mailovou adresu Inzerenta. Inzerent je oprávněn změnu smluvních podmínek odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou jednoho týdne.

15. Informace o zpracování osobních údajů a informace k souborům cookies jsou přílohou těchto smluvních podmínek.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2. 2021

CRG Czech-kart s.r.o.